Doel

De Stichting Dorpsraad stelt zich ten doel het algemeen belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen, zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Onder behartiging van het algemeen belang wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp, alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

Daartoe neemt de stichting de volgende initiatieven:

  • het onderhouden van een goede communicatie met de bewoners, bevolkings- en belangengroepen van het dorp;
  • het bevorderen van goed overleg tussen de bewoners, bevolkings- en belangengroepen;
  • het ondernemen van actie ten aanzien van knelpunten, problemen en wensen;
  • het adviseren van het gemeentebestuur van Grave over alle voor inspraak in aanmerking komende voornemens tot en de uitvoering van beleid, inrichtings- en beheersplannen die het algemeen belang van het dorp specifiek betreffen;
  • het ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur van Grave over aangelegenheden die naar het oordeel van de stichting het algemeen belang van het dorp betreffen.
     
Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur, bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Bestuursleden dienen inwoner van het dorp te zijn. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Er is een rooster van aftreden opgesteld. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een bestuurslid is na drie zittingsperioden niet meer herkiesbaar. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden.

Statuten

https://www.dorpsraadgassel.nl/vision-content/uploads/2022/1/48836-statutenwijziging-dd-januari-2022.pdf